Bài viết

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016, vui lòng xem tại đây

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

  1. Cho biết : Khi nào thực hiện chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng ? Giá 25000 đ Thực hiện tại công ty mua được số lượng bao nhiêu cổ phiếu ?

Viết Bình luận